การเทรดForex บนมือถือ Mobile trading – cTrader (ตอน 2)

Mobile trading

Mobile trading – cTrader (ตอน 2)

               ส่วน POSITIONS เป็นเรื่องของ positons ที่กำลังเปิดอยู่ ถ้าราคาวิ่งไปทางที่เปิดก็มี unrealized profit กำไร แต่ยังไม่ได้ปิดเลยไม่ได้บอกจำนวนแน่นอน และถ้าราคาวิ่งสวนทางที่เปิด unrealized loss กลัวเสียแต่ไม่ได้จำนวนแน่นอนเพราะยังไม่ได้ปิด ต้องอธิบายเรื่องออเดอร์ก่อน ออเดอร์ที่เปิดเทรดทันทีเรียก market orders เช่น ถ้าต้องการเปิด Buy ก็เรียก Buy market order หรือถ้าต้องการเปิด Sell ที่ราคาปัจจุบันเรียก Sell market order (คำว่า ราคาปัจจุบัน แล้วแต่ออเดอร์ที่เปิด เช่นเปิด buy  market order ราคาปัจจุบันคือ Best Ask price และถ้าเปิด Sell market order ราคาปัจจุบันคือ Best Bid price) เมื่อออเดอร์ที่ต้องการเปิดเทรด ในที่นี้คือ market order ไป fill กับออเดอร์ฝั่งตรงข้าม ได้ ออเดอร์ส่วนนี้ก็กลายเป็น positions ถ้า market order ตอนที่เปิดเป็น Buy ก็เป็น long position ถ้าเป็น Sell marke torder ก็เป็น short position ดังนั้น positions คือออเดอรที่เปิดอยู่ในตลาด ยังไม่ได้ปิด (เรื่องออเดอร์และ positions โปรแกรม cTrader อธิบายหรือใช้คำในปริบทการเทรดได้ชัดเจนกว่า Metatrader 4/5) ส่วนที่เป็น pending orders สำหรับ cTrader ใช้คำว่า limit orders และ stop orders.

               ในส่วน Positions นี้ ออกแบบมาเพื่อให้ท่าน แก้ไข ป้องกัน หรือปิดตำแหน่งที่ท่านเปิด (modify, protect และ close)

ส่วนแรก Modify เมื่อท่านเลือก Positions ข้อมูลที่แสดงก็จะเป็นรายการ positions ทั้งหมดที่เปิดอยู่  ท่านสามารถเลือก position ที่ต้องการด้วยการ tap แล้วท่านก็จะได้อีกหน้าแสดงข้อมูล ก็จะมี tabs – MODIFY, PROTECT, CHART และ Detail  

  • เปลี่ยนล็อตที่ต้องการเทรด
  • เปลี่ยนว่าจะเป็น Sell หรือ Buy
  • หรือเลือก DOUBLE หรือ REVERSE
  • หรือเลือกปิด

ส่วน PROTECT  เลือกเพื่อกำหนด stop loss และ take profit

การกำหนด stop loss และ take profit ท่านสามารถกำหนดได้เป็นบีบ หรือกำหนดเป็นราคาก็ได้  เลือกว่าจะใช้ stop loss หรือ take profit หรือใช้ทั้งสองก็ได้ แล้ว ก็ tap ที่ MODIFY PROTECTION

ส่วน CHART ท่านสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อเปิดชาร์ตดูตำแหน่งที่เปิด position

ท่านสามารถ tap  ที่ปุ่มเลข 1 เพื่อขยายชาร์ต หรือ tap ที่ปุ่มเลข 2 เพื่อเปลี่ยน timeframe

ส่วน DETAILS  ก็จะแสดงรายละเอียดสำหรับ position นั้นๆ

ส่วน Orders  ออเดอร์เป็นคำสั่งส่งไปยัง trading server ของโบรกเกอร์เพื่อทำการเทรดภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ  ก็จะมี 4  ประเภทคือ Market Order, Limit Order, Stop Order และ Stop Limit Order

Pending orders ทั้งหมดก็จะแสดงในส่วน Orders tab  ก็จะมีรายละเอียด Symbol, Side, Size และ Distance (ระยะห่างจากราคาปัจจุบันเป็นบีบ) ท่านสามารถสั่งทั้งหมดด้วยการ tap ปุ่ม CANCEL ALL หรือ แต่ละออเดอร์ด้วยการ tap ที่ออเดอร์นั้นๆ แล้วโปรแกรมจะเปิดอีกหน้าแล้วท่านก็ tap ที่ปุ่ม CANCEL ORDER

Creating a New Order

ท่านสามารถเปิดออเดอร์ใหม่ด้วยการ tap ปุ่ม New Order โดยปุ่ม New Order จะมีที่ Main Menu, Watchlists, Positions, และ Orders หรือท่านสามารถ tap ที่ ค้นหา ด้านบนขวา

เปิดด้วยวิธีการแรก ด้วยการ tap ที่ ค้นหา ด้านบนขวา

เช่น tap ที่ EURUSD  ก็จะเปิด หน้า symbol overview

 

จะมาพร้อมที่ tap เพื่อเทรด สามารถปรับเพิ่มล็อตได้ และ tap ที่ Sell/Buy เพื่อ market order หรือ tap ที่ปุ่ม New order ด้านขวาข้างล่าง

เปิดด้วยวิธีการที่สอง คือ tap ที่ปุ่ม New order ด้านขวาข้างล่างในส่วนแสดงผลหลัก

ในส่วนการเปิดออเดอร์ด้วย New Order  ท่านจะสามารถเปิดทั้ง market orders และ pending orders ได้

ส่วนแรก MARKET สำหรับเปิด market order  ดูที่ภาพ A  เลข 1 จะเป็นการเลือก คู่เงินที่ต้องการเทรด เลข 2 เลือกประเภทเป็น Sell เลข 3 เลือกประเภทเป็น Buy เลข 4 กำหนด ล็อตที่ต้องการ เลข 5 เพื่อตั้ง stop loss เลข 6 เพื่อตั้ง take profit   เลข 7 เพิ่ม คอมเม้นท์ และ เลข 8 เพื่อเปิดออเดอร์

ส่วน LIMIT ภาพ B – สำหรับ pending orders ตำแหน่งที่ต้องการพร้อมด้วย  มีส่วนที่ต่างจาก Market คือ เพิ่ม Entry price Expiry เข้ามา โดยลำดับจะเป็นดังนี้ เลข 1 เลือกคู่เงิน เลข 2 เลือกประเภทเป็น Sell ก็เท่ากับ Sell Limit เลข 3 ประเภท Buy ก็เป็น Buy Limit เลข 4 กำหนดล็อตที่ต้องการเทรด เลข 5 กำหนดราคาที่ต้องการตั้ง Limit order เลข 6 กำหนด Expiry สำหรับออเดอร์ เลข 7 กำหนด Stop loss แลเข 8 กำหนด Take profit เลข 9 เพิ่มคอมเม้นต์ได้ถ้าต้องการและเลข 10 เป็นการเปิด Limit order ส่วนนี้เท่ากับ sell limit หรือ buy limit ใน Metatrader

ส่วน STOP ภาพ C สำหรับ buy stop และ sell stop การตั้งค่าไม่ต่างจาก LIMIT แต่ว่า Stop orders เป็นการ pending orders ไปทางที่ราคาวิ่งไป ไม่ใช่แบบ Limit ที่เทรดตอนราคาย่อตัวมาแล้วเปิดสวนทางกลับ ส่วนนี้เท่ากับ sell stop หรือ buy stop ใน Metatrader

ส่วน STOP LIMIT – เป็นpending orders ที่ใช้  Limit และ Stop order ร่วมกัน การตั้งค่าที่โปรแกรมให้มาก็ไม่ยาก คล้ายๆ กัน ต่างกันคือส่วนเงื่อนไขการตั้งราคาของแต่ละประเภทเท่านั้น 

ส่วนการปรับปลี่ยนค่า pending orders (modify pending orderes) พวกที่ยกมาท่านสามารถ tap ที่รายการ pending order นั้นๆ ขึ้นมา เช่นการแก้ไข Buy Limit  ส่วนที่เป็น Entry price ท่านสามารถ tap ที่ – หรือ + เพื่อเปลี่ยนราคา ส่วน Quantity ท่านก็ tap เพื่อพิมพ์เปลี่ยนค่าเอง หรือเลือกจากรายการ ตัวเลือกอื่นๆ เช่น Expiry, Stop loss และ Take profit เมื่อท่านเลือก ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้กำหนด จากนั้นท่านก็ tap ปุ่ม MODIFY ด้านล่าง

ส่วนการ ยกเลิก  pending orders (cancel pending orderes)  สามารถ tap ที่ปุ่ม CANCEL ALL เพื่อยกเลิกทั้งหมด หรือ ยกเลิกทีละรายการด้วยการ tap ไอคอน Close (X) ที่อยู่ถัดจากรายการออเดอร์ หรือทำแบบ Modify pending order ท่าน tap ที่รายการออเดอร์ แล้วเข้าไปหน้า Modify pending order ท่านก็ tap ปุ่ม Cancel Order

ส่วน PRICE ALERTS

               cTrader Mobile สามารถตั้งค่าให้เตือนได้ เมื่อราคาถึงที่กำหนดเอาใว้ โปรแกรมจะส่งการเตือนให้ทางอีเมล หรือ Push Notification และยังแสดงเป็น pop-ups ได้ที่โปรแกรมเทรด รายการราคาที่กำหนดพร้อมเงื่อนไข เพื่อสร้างการเตือนก็จะแสดงอยู่ในส่วน PRICE ALERTS

 

เมื่อ tap ที่ Price Alerts tab ครั้งแรกก็จะแสดงรายการที่ตั้งไว้ถ้ามี พร้อมด้วยเงื่อนไขและไอคอน Close สามารถยกเลิกได้ด้วยการ tap หรือสามารถสร้ง Price alert ใหม่ได้ด้วยการ tap ไอคอนด้านล่างขวามือเพื่อสร้างใหม่

เลข 1 เลือกคู่เงินที่ต้องการสร้าง การเตือน

เลข 2 บอก ราคา Bid และ ราคา Ask ปัจจุบัน

เลข 3 เริ่มเงื่อนไข เตือนเมื่อ เลือกราคา Bid หรือ ราคา Ask ด้วยการสไลด์ไปทางช้าย เพื่อ Bid และไปทางขวาเพื่อ Ask

เลข 4 กำหนดว่า ราคา Bid หรือ Ask ที่เลือกจาก เลข 3 มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ

เลข 5 เป็นการกำหนดราคา ท่านสามารถเปลี่ยนราคาด้วยการ tap ที่ราคาแล้ว พิมพ์เอง หรือ tap เครื่องหมาย – หรือ + เพื่อเปลี่ยนราคา

เลข 6 กำหนดว่าให้แสดง Pop-up หรือไม่เมื่อได้เงื่อนไข

เลข 7 สามารถเพิ่มคอมเม้นต์ได้ถ้าต้องการ และ

เลข 8 tap ปุ่ม CREATE ALERT เพื่อสร้าง

ส่วน HISTORY  – แสดงรายการ deals ทั้งหมดที่ได้ filled ไป

แต่ละรายการ deal ที่จบไปจะมี

Symbol ตามด้วย side หรือข้างที่เทรดไปทางไหน ตามด้วย Size หรือล็อต ที่ใช้เทรดแต่ละ deal ที่จบไป และ Net P& L สำหรับกำไรและสูญเสีย นอกจากนี้ท่านสามารถ tap รายการ deal นั้นๆ เพื่อดูรายละเอียด

ส่วน TRANSACTIONS  – ที่เป็น tap ส่วยท้ายสุด จะเป็นเรื่อง transaction เกี่ยวกับการฝากหรือถอนที่เกิดขึ้นของเลขเทรดนั้นๆ

จากที่อธิบายมาทั้งหมด จะเห็นว่าการนำเสนอของ cTrader Mobile ค่อยข้างจะง่ายและชัดเจน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ด้วยการ tab รายการต่างๆ (มี WATCHLIST, POSITIONS, ORDERS, PRICE ALERTS, HISTORY และ TRANSACTIONS) ตามด้วยพื้นที่แสดงผลหลักซึ่งจะเปลี่ยนตามหัวข้อ tap ที่ท่านเลือก และส่วนล่างสุด จะเป็นส่วนที่บอกสถานะ เช่น Trading session, Time, Balance, Equity, Profit & Loss เป็นต้น

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]