แจ้งข่าว-จาก-FBS-FBS-ไม่เคยสัญญาเรื่องการประกันรายได้แน่นอน-fix-income